Pahayag ng PRA tungkol sa UA Block

Nananawagan ang Philippine Rheumatology Association (PRA) sa publiko na itigil ang pag-inom ng UA Block, isang hindi rehistradong gamot para sa arthritis. Ayon sa Philippine Food and Drug Administration (Ph FDA) Advisory No. 2015-035, ito ay maaring magdulot ng panganib o kapahamakan sa kalusugan. Ang panawagang ito ay bunsod ng mga na-obserbahang malubhang komplikasyon na maaaring dala ng gamot sa ibang pasyente.

UA Block

Ang pagbebenta ng UA Block ay labag sa Food and Drug Administration Act of 2009 (Republic Act No. 3711). Hinihikayat ang lahat na maging mapag-matyag at isumbong ang mga nagbebenta ng gamot na ito sa report@fda.gov.ph o sa (02) 807-8275.

Basahin ang Philippine FDA Advisory No 2015-035 dito.

Advertisement

Published by Phil Rheuma

The recognized leader in the field of rheumatology in the Philippines and a major contributor in the Asia Pacific Region. A Subspecialty Society of the Philippine College of Physicians. A Specialty Division of the Philippine Medical Association. A Non-stock, non-profit organization registered with the Security and Exchange Commission.

One thought on “Pahayag ng PRA tungkol sa UA Block

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: